Skip to Main Content

Asistencia con idiomas

Español:

ATENCIÓN: Si no habla inglés, tiene a su disposición servicios gratuitos de ayuda con el idioma. Llame al 1-855-565-9518 (TTY: 711).

English (inglés):

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-565-9518 (TTY: 711).

Tiếng Việt (vietnamita):

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-855-565-9518 (TTY: 711).

Dri-Majol (marshalés):

Ñe kwe, ak bar juon eo kwōj jipañe, ewōr an kajjitōk kōn Arkansas Health and Wellness, ewōr aṃ jimwe in bōk jipañ im melele ko ilo kajin eo aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Ñan kōnono ippān juon ri-ukōk, kirlọk 1-855-565-9518 (TTY: 711).

中文 (mandarín):

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-565-9518 (TTY: 711).

ລາວ (laosiano):

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-855-565-9518 (TTY: 711).

Tagalog:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-855-565-9518 (TTY: 711).

العربية (árabe): 

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجاناً. اتصل برقم 9518-565-855-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

Deutsch (alemán):

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-855-565-9518 (TTY: 711).

Français (francés):

ATENCIÓN: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-855-565-9518 (TTY: 711).

Hmoob (miao):

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog Arkansas Health and Wellness, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau 1-855-565-9518 (TTY: 711).

한국어 (coreano):

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

1-855-565-9518 (TTY: 711).  번으로 전화해 주십시오.

Português (portugués):

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-855-565-9518 (TTY: 711).

日本語 (japonés):

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-855-565-9518 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。

हिंदी (hindi):

ध्यान दें:  यदि आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

1-855-565-9518 (TTY: 711)पर कॉल करें।

Guyaratí:

જે તમને અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હોય તેમને, Arkansas Health and Wellness વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમને, કોઈ ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. દુભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે 1-855-565-9518 (TTY: 711) ઉપર કૉલ કરો.